REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO


1. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

3. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem. Prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.

4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.

5. Gwarancją rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30-50% wartości pobytu.

6. Pozostała opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi w przypadku wcześniejszego wyjazdu.

7. W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn od nas niezależnych zadatek nie podlega zwrotowi ( podstawa prawna art. 394 Kodeksu Cywilnego).

8. Przy rezerwacji prosimy podać ostateczną datę i czas pobytu. W przypadku nie dokonania wpłaty zadatku w ciągu 72 godzin od momentu zarezerwowania zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia rezerwacji.

9. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych, a przekazywanej na konto Gminy oraz innych opłat dodatkowych.

10. Wynajmujący nie może udostępnić pokoju innym osobom niezameldowanym w ośrodku, nawet jeśli nie upłynął termin, za który uiścił należną opłatę.

11. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

12. Odrębne warunki dotyczące rezerwacji oraz pobierania opłat obowiązują grupy zorganizowane (informacja telefoniczna).

13. Osoby nie wynajmujące pokoju w ośrodku mogą przebywać na jego terenie w godzinach 8.00-22.00, po uprzednim poinformowaniu pracownika ośrodka

14. Zezwolenie na pobyt zwierząt w ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez administratora ośrodka z dokonaną wcześniej. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren ośrodka. Na terenie ośrodka zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i z kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.

15. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów za zaistniałe sytuacje na terenie całego ośrodka, a przede wszystkim placu zabaw.

16. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

17. W ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 7.00.

18. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku lub pokoju.
Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru.

20. W ośrodku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

21. W przypadku zgubienia klucza, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 złotych.

22. Zabrania się wynoszenia jakichkolwiek produktów żywnościowych, naczyń oraz sztućców ze stołówki.

23. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
• będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
• które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

24. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.

25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt i ryzyko na wskazany adres. Jeżeli będzie to napotykało trudne do przezwyciężenia trudności, ośrodek może zastosować procedurę przewidzianą w art. 183 § 2 i następnie kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz.U. 64.16.93 z pózn. zm.).

26. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych , kosztowności lub innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub artystyczną.

27. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

28. Wyjeżdżając prosimy o pozostawienie pokoi, w czystości, wyrzucenie śmieci, zdjęcie pościeli oraz oddanie kluczy.

29. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
• na stronie internetowej www.owszarotka.pl
• w drodze indywidualnego zapoznania się przez
klienta na tablicy informacyjnej.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli, kierownictwo i pracowników ośrodka i obowiązuje od dnia 09 czerwca 2015 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI SPORTOWEJ

1. Sala sportowa i umieszczone w niej urządzenia są integralną częścią ośrodka Wypoczynkowego - Szarotka i obowiązują w niej przepisy regulaminu ogólnego ośrodka oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Opiekun dziecka korzystającego z sali sportowej ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem.

3. Przebywanie na sali sportowej jest dopuszczalne tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.

4. P pełnoletni opiekun jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo osób przebywających w sali sportowej oraz za powstałe tam uszkodzenia lub zniszczenia mienia.

5. Opiekun każdorazowo przed i po zakończeniu zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia stanu sali.

6. Przed opuszczeniem sali sportowej opiekun ma obowiązek sprawdzić czy wszystkie urządzenia elektroniczne zostały odłączone od zasilania (cymbergaj, telewizor, głośniki, oświetlenie,….)

7. W przypadku uszkodzenia czy zniszczenia sprzętu lub urządzeń będących na wyposażeniu sali należy niezwłocznie powiadomić właściciela lub pracownika ośrodka.

8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia sali sportowej powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.

9. Użytkownicy sali sportowej są zobowiązani dbać o czystość oraz szanować sprzęt i urządzenia.


Kącik zabaw dla dzieci

1. Kącik zabaw i umieszczone w nim urządzenia są integralną częścią Ośrodka Wypoczynkowego - Szarotka i obowiązują w nim przepisy regulaminu ogólnego Ośrodka oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Opiekun dziecka korzystającego z kącika zabaw ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem.

3. Korzystanie z kącika zabaw dozwolone jest tylko w obecności rodzica/ pełnoletniego opiekuna.

4. Kącik zabaw przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 10 roku życia.

5. Wszystkie urządzenia i przybory znajdujące się w kąciku zabaw mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Po zakończeniu zajęć i zabaw sprzęt należy zostawić w wyznaczonych miejscach i pozostawić kącik zabaw w należytym porządku.

7. Za stan sprzętu oraz ich przydatności do zabaw, a także za bezpieczeństwo dzieci w trakcie zajęć odpowiedzialny jest rodzic/ pełnoletni opiekun.

8. Rodzice/ pełnoletni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową w przypadku umyślnego zniszczenia bądź uszkodzenia mienia.
REGULAMIN Z KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

1. Plac zabaw i umieszczone w nim urządzenia są integralną częścią Ośrodka Wypoczynkowego - Szarotka i obowiązują w nim przepisy regulaminu ogólnego ośrodka oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Opiekun dziecka korzystającego z placu zabaw ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem.

3. Plac zabaw dostępny jest wyłącznie dla dzieci do lat 15.

4. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z placu zabaw i jego atrakcji i przebywania w takim miejscu, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.

5. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z placu zabaw, lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

• wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,

• popychania dzieci na urządzenia,

• przebywania w obrębie lądowiska zjeżdżalni, bądź huśtawki,

• zeskakiwania z urządzeń z rozbiegu,

• gry w piłkę czy innej gry zespołowej w miejscu do tego nie wyznaczonym,

• jazdy na innym urządzeniu nie należącym do wyposażenia placu zabaw,

• spożywania napojów bądź jedzenia,

• zjeżdżania głową w dół, skakania ze zjeżdżalni i wchodzenia na nią od strony pochylnej.

6. Zabrania się wprowadzania zwierząt oraz śmiecenia na terenie placu zabaw.

7. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci ponoszą opiekunowie/ rodzice.